Αναπνευστικές Συσκευές Διαφυγής Πυροσβέστη

Βρείτε την διπλή αναπευστική συσκευή πυρόσβεστη διαφυγής ανοικτού κυκλώματος 6L. Αυτόνομες αναπνευστική Συσκευές 6 L, Πιστοποιημένες κατά CE 89/686/EC. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός πυροσβέστη, σύμφωνος με το ΦΕΚ 2434/Β/2014 (άρθρο 11).