Συστήματα Ανίχνευσης Εκρηκτικών - Εύφλεκτων - Τοξικών Αερίων

Τα συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών ή εύφλεκτων αερίων και μειγμάτων εγκαθίστανται για την έγκαιρη ειδοποίηση διαφυγής ή διαρροής σε χώρους όπου είτε αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή παράγονται επικίνδυνα αέρια και διαλύτες. Τα αέρια αυτά μπορεί να είναι τοξικά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά και ορισμένα από τα βασικότερα είναι το υγραέριο, το φυσικό αέριο, η ασετυλίνη, η αιθυλική αλκοόλη, η αμμωνία, το μονοξείδιο του άνθρακα, το πεντάνιο κ.α.

 Όπως και στα συστήματα πυρανίχνευσης το σύστημα αποτελείται από έναν κεντρικό πίνακα στον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι διάφοροι ανιχνευτές, καθώς και τα κομβία συναγερμού με τις φαροσειρήνες. Ο πίνακας και οι ανιχνευτές μπορεί να είναι συμβατικού τύπου, χωρίς να μας δίνουν τα ppm αερίου με συνεχές μετρήσεις, αλλά να ενεργοποιούνται σε προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης του αερίου στο χώρο ελέγχου. Εναλλακτικά δύναται να χρησιμοποιηθούν και αναλογικά συστήματα ανίχνευσης τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα να έχουμε συνεχή απεικόνιση των συγκεντρώσεων είτε στον πίνακα και την οθόνη του ή ακόμη και στον ίδιο τον ανιχνευτή, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση φέρει μικρότερη οθόνη στο κέλυφός του. Τα συστήματα αυτά πέρα από τις σειρήνες που ενεργοποιούν μπορούν να ελέγχουν ηλεκτροβάνες ώστε να διακόπτουν την παροχή αερίου ή να ενεργοποιούν το σύστημα εξαερισμού, το οποίο θα μειώσει τη συγκέντρωση σε επιτρεπτά όρια.