Συστήματα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Αερίων

Τα συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών ή εύφλεκτων αερίων και μειγμάτων εγκαθίστανται για την έγκαιρη ειδοποίηση διαφυγής ή διαρροής σε χώρους όπου είτε αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται επικίνδυνα αέρια. Τέτοια αέρια μπορεί να είναι το υγραέριο, το φυσικό αέριο, η ασετυλίνη, η αιθυλική αλκοόλη, η αμμωνία, το μονοξείδιο του άνθρακα, το πεντάνιο κ.α. Όπως και στα συστήματα πυρανίχνευσης έχουμε έναν κεντρικό πίνακα στον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι διάφοροι ανιχνευτές, καθώς και τα κομβία συναγερμού με τις φαροσειρήνες εφόσον επιθυμούμε χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος είτε για συναγερμό ή για τη λειτουργία εξαερισμού και βανών διακοπής παροχής αερίου. Ο πίνακας και οι ανιχνευτές μπορεί να είναι συμβατικού τύπου, χωρίς να μας δίνουν τα ppm αερίου με συνεχές μετρήσεις, αλλά να ενεργοποιούνται σε προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης του αερίου στο χώρο ελέγχου. Εναλλακτικά δύναται να χρησιμοποιηθούν και αναλογικά συστήματα ανίχνευσης τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα να έχουμε συνεχή απεικόνιση των συγκεντρώσεων είτε στον πίνακα και την οθόνη του ή ακόμη και στον ίδιο τον ανιχνευτή, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση φέρει μικρότερη οθόνη στο κέλυφός του. Τα συστήματα αυτά πέρα από τις σειρήνες που ενεργοποιούν μπορούν να ελέγχουν ηλεκτροβάνες ώστε να διακόπτουν την παροχή αερίου ή να ενεργοποιούν το σύστημα εξαερισμού, το οποίο θα μειώσει τη συγκέντρωση σε επιτρεπτά όρια.