Blog

Νέα Θέση Εργασίας - Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος/Χημικός Μηχανικός

23/05/2024
από 1 1

Η εταιρεία Astoria Safety Stores δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα των συστημάτων πυρασφάλειας προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις τόσο σε ενεργητική όσο και παθητική πυρασφάλεια. Είναι εγκατεστημένη στην ΒΙ.ΠΕ.Θ ενώ λειτουργεί και υποκατάστημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη απέναντι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Μαρτίου & Κρήτης). Απευθύνεται σε ένα ευρύ πελατολόγιο από μεγάλες Βιομηχανικές μονάδες και Δημόσια ιδρύματα, έως και μικρότερα καταστήματα λιανικού εμπορίου.

Η νέα ευκαιρία εργασίας αφορά Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο/Χημικό/Πολιτικό Μηχανικό ή παρόμοια ειδικότητα για τη θέση του Επιβλέποντα Μηχανικού

Αρμοδιότητες:

 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Επίβλεψη (Project Μanagement) εγκαταστάσεων Συστημάτων Πυρασφάλειας
 • Καθημερινή Οργάνωση Τεχνικού Τμήματος, Προγραμματισμός Εγκαταστάσεων & Συντηρήσεων Συστημάτων Πυρασφάλειας (Day to day activities) - Προμέτρηση Υλικών & Συντονισμός με Προμηθευτές - Επικοινωνία με πελάτες
 • Κατάθεση Προσφορών/Φακέλων Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς & Παρακολούθηση Ορθής Εκτέλεσης Συμβάσεων 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου/Χημικού/Πολιτικού Μηχανικού ή παρόμοια ειδικότητα Π.Ε./Τ.Ε.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε Συστήματα Ασφαλείας & Project Μanagement
 • Άριστη γνώση Microsoft Office, Απαραίτητη γνώση AutoCAD – Επιθυμητή MS Project
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία Εργοταξίου ή Μελετητή
 • Εμπειρία με Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Εργασιακής Ασφάλειας
 • Ομαδικό Πνεύμα & Εμπειρία σε Mega Projects

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Παροχών με Μισθολογική Σχέση Εργασίας
 • Εξαιρετικό Εργασιακό Περιβάλλον με Δυνατότητες Ανέλιξης και περαιτέρω Επιμόρφωσης
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Διατακτικές Σίτισης

Για περισσότερες πληροφορίες & αποστολή βιογραφικών επικοινωνία στο email konstantinos@astoriasafetystores.gr

Διαχείριση & Απόσυρση Ραδιενεργών Πυρανιχνευτών

10/11/2023
από 1 1

Περιγραφή Ανιχνευτών

Οι ανιχνευτές ιονισμού αποτέλεσαν τον πρώτο τύπο ανιχνευτών που αναπτύχθηκαν εμπορικά και ήταν πολύ δημοφιλής επιλογή, ειδικά για την καλύτερη απόκρισή τους σε φωτιές ταχείας καύσεως αλλά λιγότερο αποτελεσματικοί στις φωτιές βραδείας καύσεως.

Ωστόσο, είναι πλέον λιγότερο αποδεκτοί για περιβαλλοντολογικούς λόγους εξαιτίας του ραδιενεργού στοιχείου Am-241 (ισότοπο του Αμερίκιου) και για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην απόσυρσή τους μετά το τέλος ζωής. Σύμφωνα με διάφορες Οδηγίες Ασφαλείας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συγκεκριμένοι ανιχνευτές πρέπει να αποφεύγονται σε κτίρια που υπάρχει ευπαθές κοινό και καλό είναι να αντικαθίστανται από οπτικούς ανιχνευτές καπνού.

Διαδικασία απόσυρσης

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αναλαμβάνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ραδιενεργών ανιχνευτών. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 • Γίνεται παραλαβή των ραδιενεργών ανιχνευτών από το χώρο σας, οι οποίοι συνοδεύονται με τα απαραίτητα παραστατικά διακίνησης.
 • Γίνεται καταγραφή των στοιχείων των ανιχνευτών, ώστε να εκδοθεί η κατάλληλη βεβαίωση αποδοχής από το ΕΚΕΦΕ για τη διαχείρισή τους.
 • Έπειτα από την αποδοχή, οι ανιχνευτές μεταφέρονται στο ΕΚΕΦΕ με αδειοδοτημένη μεταφορική εταιρεία από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
 • Λίστα Αδειοδοτημένων Μεταφορικών Εταιρειών
 • Εφόσον οι ανιχνευτές παραληφθούν, φυλάσσονται σε ειδικό χώρο στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ, μέχρι να εκπονηθεί η διαδικασία ανακύκλωσης.
 • Μετά την απόσυρση των πυρανιχνευτών εκδίδεται το πρωτόκολλο παραλαβής και οριστικής κατοχής των ανιχνευτών από το ΕΚΕΦΕ, το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία ανακύκλωσης έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων

05/10/2023
από 1 1

Προβλεπόμενα Μέτρα

Η πυροπροστασία κατοικιών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων, λόγω έκθεσης αυτών σε εξωτερικό κίνδυνο που απειλεί πρόσωπα και περιουσίες εάν εκδηλωθεί δασική πυρκαγιά, εμπλέκει πληθώρα παραμέτρων εξέτασης και επηρεάζεται πρωτίστως από τη βλάστηση, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την τοπογραφία της περιοχής. Για τους λόγους αυτούς στους οικισμούς επικίνδυνων δασών και δασικών εκτάσεων κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 575/1980 (Α΄ 157) (Κατηγορία Ι) κρίνεται ως ουσιώδους σημασίας σύμφωνα με την Πυροσεστική Υπηρεσία, η σύνταξη και εφαρμογή Δασικής Διαχειριστικής Μελέτης του περιβάλλοντος χώρου και του οικισμού από την αρμόδια Αρχή, που μεταξύ άλλων προτείνεται να λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα του Εθνικού Οργανισμού Πυροπροστασίας των Η.Π.Α. «NFPA 1141- Fire Protection Infrastructure for Land Development in Wildland, Rural and Suburban Areas» και «NFPA 1144- Standard for Reducing Structure Ignition Hazards from Wildland Fire». 

Συστήνεται λοιπόν η εξέταση δυνατότητας κατασκευής περιφερειακής οδού κατάλληλης για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων. 

Επιπλέον η εγκατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων (ΕΛΟΤ ΕΝ 14339 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14384) με ημισυνδέσμους συμβατούς με εκείνους που διαθέτουν τα πυροσβεστικά οχήματα DN65 και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων μεταξύ τους, τα οποία θα τροφοδοτούνται είτε από αυτόνομο δημοτικό υδροδοτικό δίκτυο ή από κατάλληλο αντλιοστάσιο. Παράλληλα μπορούν να εγκατασταθούν εκτοξευτήρες νερού κατάσβεσης ή/και προληπτικής διαβροχής κατά NFPA 1964, ΕΛΟΤ ΕΝ 15167 ή σχετικό πρότυπο.

Σημαντική είναι επίσης η διάνοιξη επαρκούς αριθμού, κατάλληλων, απομακρυσμένων και ανεξάρτητων οδών διαφυγής, καθώς και η ύπαρξη ενός (1) ή περισσοτέρων κτιρίων προσωρινής καταφυγής, θεωρητικού πληθυσμού για ελάχιστο συντελεστή 0,4τ.μ./άτομο και τουλάχιστον ίσου με το μέγιστο πληθυσμό του οικισμού κατά την αντιπυρική περίοδο, όπου λόγω θέσης ή/και κατασκευής αυτών μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Πεδίο Εφαρμογής

Το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (στην υπ’ αριθ. 35380/11-6-2019 Εγκύκλιο ΑΠΣ) αποτελεί συνέχεια του Παραρτήματος της υπ’ αριθ. 31415 Φ.700.5/23-5-2019 εγκυκλίου ΑΠΣ, συνισχύει με αυτό και καθορίζει τα ελάχιστα προτεινόμενα, κατά την άποψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων χωρίς αυτά να επιβάλλονται, ούτε να τίθενται δεσμευτικοί όροι ή κυρώσεις, είτε περαιτέρω ανάμιξη των Υπηρεσιών του Σώματος:

 • Για τις ανάγκες του παρόντος Παραρτήματος στις κατοικίες δασών ή δασικών εκτάσεων, εμπίπτουν εκείνες που βρίσκονται εντός ή σε απόσταση έως 300m από τα όρια αυτών, περιλαμβανομένων των δασογενών εκτάσεων, που αν και δεν χαρακτηρίζονται τυπικώς ως δάση ή δασικές εκτάσεις προσομοιάζουν προς αυτές.
 • Δεν επιδιώκεται η παρεμπόδιση χρήσης εναλλακτικών ή νέων, πρακτικών, συσκευών ή συστημάτων εφόσον διασφαλίζεται ισοδύναμη πυροπροστασία.
 • Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας του παρόντος, προτείνεται να τηρούνται επίσης, σε κατοικίες που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στις διατάξεις των π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) και π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) εφόσον δεν τίθενται αυστηρότερα μέτρα, καθώς και σε επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω εκτάσεις.

Εγκατάσταση & Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης με F-Gas

15/05/2023
από 1 1

Φθοριούχα Αέρια

Τα φθοριούχα αέρια (F-Gases) είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αρκετές εφαρμογές ως υποκατάστατα ορισμένων ουσιών που καταστρέφουν το όζον. Παρόλο που δεν έχουν ιδιότητες καταστροφής του όζοντος, τα περισσότερα έχουν υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP). Οι υδροφθοράνθρακες (HFCs) είναι η συνηθέστερη ομάδα που χρησιμοποιούνται στα μέσα πυρόσβεσης και πιο συγκεκριμένα το αέριο HFC-227ea ή με εμπορική ονομασία FM200. 

Κανονισμός για τα Φθοριούχα αέρια του Θερμοκηπίου 

Βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να μειώσουν τις εκπομπές αυτών των φθοριούχων αερίων ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους για την αλλαγή του κλίματος, εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Ο κανονισμός σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη (ΕΚ) αριθ. 304/2008 θέσπισε συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα διάφορα στάδια ολόκληρου του κύκλου ζωής των φθοριούχων αερίων, από την παραγωγή μέχρι το τέλος της ζωής τους. Στις αρχές του 2015 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2014, ο οποίος αντικατέστησε και ενίσχυσε παράλληλα τον προηγούμενο κανονισμό. Βασικός στόχος είναι ο έλεγχος και ο περιορισμός των εκπομπών φθοριούχων αερίων με μέτρα όπως:

 • Πρόληψη εκπομπών με αυστηροποίηση των μέτρων για την άμεση επισκευή διαρροών και την τακτική συντήρηση του εξοπλισμού. Η συχνότητα ελέγχου διαρροών καθορίζεται σε 3, 6, 12 ή 24 μήνες ανάλογα με την ποσότητα φθοριούχων αερίων και την ύπαρξη ή όχι συστήματος ελέγχου διαρροών (άρθρα 3 & 4).
 • Εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων εντοπισμού διαρροών για τις εγκαταστάσεις που περιέχουν περισσότερο από 500tons ισοδύναμου CO2 (143Kg HFC-227ea ή 155kg FM200), το οποίο ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή (άρθρο 5).
 • Υποχρεωτική τήρηση αρχείων συντήρησης από τους χειριστές των εγκαταστάσεων για τουλάχιστον πέντε έτη (άρθρο 6).
 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση τεχνικών. Όλες οι εργασίες (εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και παροπλισμού του εξοπλισμού) θα πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένο προσωπικό (άρθρο 10).
 • Υποχρεωτική σήμανση προϊόντων για όλα τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν μετά την 1/1/2015 (άρθρο 12).


Η Astoria Safety Stores P.C. ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα Διεθνή και Εθνικά πρότυπα και νομοθεσίες. Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό ικανότητας για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και εξυπηρέτηση σε σταθερό εξοπλισμό πυροπροστασίας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 304/2008 και τις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος άρθρου. 

Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας συμπληρώνεται το αντίστοιχο "Δελτίο Ελέγχου Συστημάτων F-Gases" κατά το πρότυπο ISO 9001 διασφαλίζοντας έτσι την άρτια λειτουργία του εξοπλισμού σας.

Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών

06/03/2023
από 1 1

Κατηγοριοποίηση Κατοικιών με βάση τη νομοθεσία

Στα κτίρια κατοικιών δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας ούτε υφίσταται φορέας αδειοδότησης ενώ δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κατοικιών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989. Θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των πολυκατοικιών και τη διαμονή των ενοίκων σε αυτές, επιλύονται από το καταστατικό της πολυκατοικίας και τη γενική συνέλευση.

Ο αριθμός των συμβάντων πυρκαγιών σε κατοικίες αποτελεί το 15,5% περίπου του συνόλου αστικών συμβάντων κατάσβεσης πυρκαγιάς κατά την τελευταία δεκαετία. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω κατοικίες δεν έχουν, εν γένει, αναγερθεί με ομοιόμορφους και δεσμευτικούς όρους δόμησης και η παρέμβαση, ιδιαίτερα σε δομικά στοιχεία είναι συνήθως τεχνικά δυσχερής. Με τη δημοσίευση του π.δ. 41/2018 αναβαθμίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας κατοικιών που εμπίπτουν σ’ αυτό.

Πεδίο Εφαρμογής

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της υπ’ αριθ. 31415/21-5-2019 Εγκυκλίου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνονται τα ελάχιστα προτεινόμενα, κατά την άποψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών χωρίς αυτά να επιβάλλονται, ούτε να τίθενται δεσμευτικοί όροι ή κυρώσεις, είτε περαιτέρω ανάμιξη των Υπηρεσιών του Σώματος:

 • Το παρόν Παράρτημα πραγματεύεται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία με ημερομηνία αίτησης έκδοσης άδειας οικοδομής, προ της έναρξης ισχύος του π.δ. 71/1988 (A΄ 32), περιλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων αυτών και των δραστηριοτήτων που έχουν λειτουργική εξάρτηση με την κατοικία, όπως αποθήκες και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Το παρόν Παράρτημα δεν πραγματεύεται κατοικίες που εμπίπτουν στις διατάξεις των π.δ. 71/1988 και π.δ. 41/2018 (Α΄80), καθώς και υφιστάμενες επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών με χρήση κατοικίας, όπως στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, προστατευόμενα διαμερίσματα και προσωρινή διαμονή με λιγότερες από είκοσι (20) κλίνες. 
 • Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας του παρόντος, προτείνεται να τηρούνται επίσης, σε κατοικίες που άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 71/1988 εφόσον δεν τίθενται αυστηρότερα μέτρα.
 • Επειδή οι υφιστάμενες κατοικίες δεν έχουν, εν γένει, αναγερθεί με ομοιόμορφους και δεσμευτικούς όρους δόμησης και η παρέμβαση, ιδιαίτερα σε δομικά στοιχεία είναι συνήθως τεχνικά δυσχερής, δεν υφίσταται πρόθεση επιβολής, αλλά καθορισμού προτεινόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να τίθενται δεσμευτικοί όροι ή κυρώσεις. Συνιστάται η τήρηση των απαιτήσεων του π.δ. 41/2018 όπου είναι εφικτό να υλοποιηθούν. 
 • Κρίνεται ως ευχερώς υλοποιήσιμη, η τήρηση των προληπτικών μέτρων, καθώς και η τοποθέτηση των αυτόνομων ανιχνευτών καπνού, καθώς και φορητών πυροσβεστήρων και βοηθητικών εργαλείων και μέσων.
 • Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν μεταξύ άλλων τη χρήση υγρών ή αερίων καυσίμων και άλλων καυστών υλικών (Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Β΄ 1257), Υ.Α. Δ3/Α/οικ.6598/2012 (Β΄ 976) Υ.Α. Δ3/11346/2003 (Β΄ 963) και π.δ. 922/1977 (Α΄ 315), την πυροπροστασία οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών (Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 (Β΄ 1346)), την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις (Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 (Β΄ 1459/2000 και Β΄/1554/2005)), την οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των εγκαταστάσεων (Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014 (Β΄ 2434)), την εκτέλεση θερμών εργασιών (Πυροσβεστική Διάταξη 7/1996 (Β΄ 155)), καθώς και τις προδιαγραφές των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 (Β΄ 3149).
 • Οι επικίνδυνοι χώροι, είναι οι χώροι υψηλού βαθμού κινδύνου, τα περιεχόμενα των οποίων παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυσης θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης, ή/και λόγω υψηλής εγκατεστημένης ισχύος έχουν αυξημένο κίνδυνο έναρξης φωτιάς. Για τις ανάγκες του παρόντος Παραρτήματος διακρίνονται σε δύο (2) βασικές κατηγορίες:
 • α. Επικίνδυνοι χώροι Κατηγορίας Α. Κεντρικοί μηχανολογικοί ή αποθηκευτικοί χώροι που παρουσιάζουν επικινδυνότητα όπως λεβητοστάσια θερμικής ισχύος μεταξύ 25 και 50kW και αποθήκες κτιρίων (βοηθητικοί χώροι κατοικιών) εμβαδού άνω των 20τ.μ. με πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου ≤ 2000MJ/m2, μη περιλαμβανομένων μεμονωμένων χώρων με συσκευές που δύναται να είναι σε άμεση επικοινωνία με τους χώρους κύριας χρήσης όπως χώροι επιτοίχιων λεβήτων φυσικού αερίου.

  β. Επικίνδυνοι χώροι Κατηγορίας Β. Κεντρικοί μηχανολογικοί, ηλεκτρολογικοί, ή αποθηκευτικοί χώροι των οποίων τα περιεχόμενα παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας, παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια, έχουν κίνδυνο έκρηξης, ή/και λόγω υψηλής εγκατεστημένης ισχύος προκύπτει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, όπως λεβητοστάσια θερμικής ισχύος>50kW, κεντρικοί καυστήρες υγραερίων και φυσικού αερίου, χώροι μετασχηματιστών (Μ/Τ και Υ/Τ), αποθήκες εύφλεκτων υλικών και αποθήκες κτιρίων (βοηθητικοί χώροι κατοικιών), που λόγω της φύσης των περιεχομένων τους παρουσιάζουν επικινδυνότητα και έχουν πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου>2000MJ/m2.

Τεχνικό Εγχειρίδιο Πυροσβεστήρων

09/02/2023
από 1 1

Λεπτομερής Οδηγός σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πυροσβεστήρων, τη χρήση τους και συντήρηση αυτών.


https://pyroprostasia.org/inde...

Διάγραμμα Ισχύουσας Νομοθεσίας Πυροπροστασίας

08/11/2022
από 1 1

Το παρακάτω Διάγραμμα συγκεντρώνει Προεδρικά Διατάγματα και ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις ανά χώρο και περίπτωση ώστε να είναι κατανοητό ποια νομοθεσία εφαρμόζεται.

Οδηγίες σε περίπτωση φωτιάς σε Σπίτι & Αυτοκίνητο

16/05/2019
από 1 1

Οδηγίες σε περίπτωση φωτιάς - συνοπτική περιγραφή αναφορικά με:

 1. Τι είναι Φωτιά
 2. Τρόποι Κατάσβεσης Φωτιάς
 3. Οδηγίες σε περίπτωση Φωτιάς σε Αυτοκίνητο
 4. Οδηγίες Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς σε Κατοικίες
 5. Πυροσβεστήρες και διαφορετικοί τύποι αυτών

Σχετικά άρθρα:

Οδηγίες για Φωτιά σε Κατοικία

04/08/2018
από 1 1

Πληροφορίες & Οδηγίες για Φωτιά σε Κατοικίες

Οι περισσότερες οικιακές φωτιές προέρχονται από δική μας αμέλεια και συνήθως οφείλονται σε ένα τσιγάρο, μία ελλειπή συντήρηση των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων (ηλεκτρική κουζίνα, φούρνος μικροκυμάτων, θερμαντικά σώματα, σύστημα κλιματισμού), ξεχασμένο λάδι στο τηγάνι, συσκευή σιδερώματος σε συνεχή λειτουργία, φίλτρο απορροφητήρα με συσσωρευμένα λίπη, χριστουγεννιάτικο δέντρο κτλ.

Σε άλλες περιπτώσεις ξεκινούν από τον χώρο του λεβητοστασίου, όπου δουλεύει πολλές ώρες την ημέρα ο καυστήρας και υπάρχει πραγματική φωτιά με αρκετή καύσιμη ύλη ή προέρχονται από γειτονικές κατοικίες και τον περιβάλλοντα χώρο γενικότερα.

Πυροσβεστήρας για σπίτι

25/07/2018
από 1 1

Πυροβεστήρας για Σπίτι - Πυροσβεστήρες για Κατοικία Συμβουλές

Με ελάχιστες γνώσεις σχετικά με τις αιτίες, την πρόληψη και την καταστολή της πυρκαγιάς οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι το κακό δεν θα συμβεί σε εμάς τους ίδιους. Στο σπίτι μας, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί περιουσία μας, κατοικούν επίσης δικοί μας άνθρωποι (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας) και οφείλουμε να τους προστατεύσουμε από πιθανή άτυχη στιγμή.