Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων

05/10/2023
από Admin Admin

Προβλεπόμενα Μέτρα

Η πυροπροστασία κατοικιών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων, λόγω έκθεσης αυτών σε εξωτερικό κίνδυνο που απειλεί πρόσωπα και περιουσίες εάν εκδηλωθεί δασική πυρκαγιά, εμπλέκει πληθώρα παραμέτρων εξέτασης και επηρεάζεται πρωτίστως από τη βλάστηση, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την τοπογραφία της περιοχής. Για τους λόγους αυτούς στους οικισμούς επικίνδυνων δασών και δασικών εκτάσεων κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 575/1980 (Α΄ 157) (Κατηγορία Ι) κρίνεται ως ουσιώδους σημασίας σύμφωνα με την Πυροσεστική Υπηρεσία, η σύνταξη και εφαρμογή Δασικής Διαχειριστικής Μελέτης του περιβάλλοντος χώρου και του οικισμού από την αρμόδια Αρχή, που μεταξύ άλλων προτείνεται να λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα του Εθνικού Οργανισμού Πυροπροστασίας των Η.Π.Α. «NFPA 1141- Fire Protection Infrastructure for Land Development in Wildland, Rural and Suburban Areas» και «NFPA 1144- Standard for Reducing Structure Ignition Hazards from Wildland Fire». 

Συστήνεται λοιπόν η εξέταση δυνατότητας κατασκευής περιφερειακής οδού κατάλληλης για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων. 

Επιπλέον η εγκατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων (ΕΛΟΤ ΕΝ 14339 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14384) με ημισυνδέσμους συμβατούς με εκείνους που διαθέτουν τα πυροσβεστικά οχήματα DN65 και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων μεταξύ τους, τα οποία θα τροφοδοτούνται είτε από αυτόνομο δημοτικό υδροδοτικό δίκτυο ή από κατάλληλο αντλιοστάσιο. Παράλληλα μπορούν να εγκατασταθούν εκτοξευτήρες νερού κατάσβεσης ή/και προληπτικής διαβροχής κατά NFPA 1964, ΕΛΟΤ ΕΝ 15167 ή σχετικό πρότυπο.

Σημαντική είναι επίσης η διάνοιξη επαρκούς αριθμού, κατάλληλων, απομακρυσμένων και ανεξάρτητων οδών διαφυγής, καθώς και η ύπαρξη ενός (1) ή περισσοτέρων κτιρίων προσωρινής καταφυγής, θεωρητικού πληθυσμού για ελάχιστο συντελεστή 0,4τ.μ./άτομο και τουλάχιστον ίσου με το μέγιστο πληθυσμό του οικισμού κατά την αντιπυρική περίοδο, όπου λόγω θέσης ή/και κατασκευής αυτών μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Πεδίο Εφαρμογής

Το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (στην υπ’ αριθ. 35380/11-6-2019 Εγκύκλιο ΑΠΣ) αποτελεί συνέχεια του Παραρτήματος της υπ’ αριθ. 31415 Φ.700.5/23-5-2019 εγκυκλίου ΑΠΣ, συνισχύει με αυτό και καθορίζει τα ελάχιστα προτεινόμενα, κατά την άποψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων χωρίς αυτά να επιβάλλονται, ούτε να τίθενται δεσμευτικοί όροι ή κυρώσεις, είτε περαιτέρω ανάμιξη των Υπηρεσιών του Σώματος:

  • Για τις ανάγκες του παρόντος Παραρτήματος στις κατοικίες δασών ή δασικών εκτάσεων, εμπίπτουν εκείνες που βρίσκονται εντός ή σε απόσταση έως 300m από τα όρια αυτών, περιλαμβανομένων των δασογενών εκτάσεων, που αν και δεν χαρακτηρίζονται τυπικώς ως δάση ή δασικές εκτάσεις προσομοιάζουν προς αυτές.
  • Δεν επιδιώκεται η παρεμπόδιση χρήσης εναλλακτικών ή νέων, πρακτικών, συσκευών ή συστημάτων εφόσον διασφαλίζεται ισοδύναμη πυροπροστασία.
  • Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας του παρόντος, προτείνεται να τηρούνται επίσης, σε κατοικίες που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στις διατάξεις των π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) και π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) εφόσον δεν τίθενται αυστηρότερα μέτρα, καθώς και σε επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω εκτάσεις.