Εγκατάσταση & Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης με F-Gas

15/05/2023
από Admin Admin

Φθοριούχα Αέρια

Τα φθοριούχα αέρια (F-Gases) είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αρκετές εφαρμογές ως υποκατάστατα ορισμένων ουσιών που καταστρέφουν το όζον. Παρόλο που δεν έχουν ιδιότητες καταστροφής του όζοντος, τα περισσότερα έχουν υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP). Οι υδροφθοράνθρακες (HFCs) είναι η συνηθέστερη ομάδα που χρησιμοποιούνται στα μέσα πυρόσβεσης και πιο συγκεκριμένα το αέριο HFC-227ea ή με εμπορική ονομασία FM200. 

Κανονισμός για τα Φθοριούχα αέρια του Θερμοκηπίου 

Βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να μειώσουν τις εκπομπές αυτών των φθοριούχων αερίων ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους για την αλλαγή του κλίματος, εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Ο κανονισμός σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη (ΕΚ) αριθ. 304/2008 θέσπισε συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα διάφορα στάδια ολόκληρου του κύκλου ζωής των φθοριούχων αερίων, από την παραγωγή μέχρι το τέλος της ζωής τους. Στις αρχές του 2015 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2014, ο οποίος αντικατέστησε και ενίσχυσε παράλληλα τον προηγούμενο κανονισμό. Βασικός στόχος είναι ο έλεγχος και ο περιορισμός των εκπομπών φθοριούχων αερίων με μέτρα όπως:

  • Πρόληψη εκπομπών με αυστηροποίηση των μέτρων για την άμεση επισκευή διαρροών και την τακτική συντήρηση του εξοπλισμού. Η συχνότητα ελέγχου διαρροών καθορίζεται σε 3, 6, 12 ή 24 μήνες ανάλογα με την ποσότητα φθοριούχων αερίων και την ύπαρξη ή όχι συστήματος ελέγχου διαρροών (άρθρα 3 & 4).
  • Εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων εντοπισμού διαρροών για τις εγκαταστάσεις που περιέχουν περισσότερο από 500tons ισοδύναμου CO2 (143Kg HFC-227ea ή 155kg FM200), το οποίο ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή (άρθρο 5).
  • Υποχρεωτική τήρηση αρχείων συντήρησης από τους χειριστές των εγκαταστάσεων για τουλάχιστον πέντε έτη (άρθρο 6).
  • Εκπαίδευση και πιστοποίηση τεχνικών. Όλες οι εργασίες (εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και παροπλισμού του εξοπλισμού) θα πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένο προσωπικό (άρθρο 10).
  • Υποχρεωτική σήμανση προϊόντων για όλα τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν μετά την 1/1/2015 (άρθρο 12).


Η Astoria Safety Stores P.C. ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα Διεθνή και Εθνικά πρότυπα και νομοθεσίες. Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό ικανότητας για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και εξυπηρέτηση σε σταθερό εξοπλισμό πυροπροστασίας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 304/2008 και τις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος άρθρου. 

Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας συμπληρώνεται το αντίστοιχο "Δελτίο Ελέγχου Συστημάτων F-Gases" κατά το πρότυπο ISO 9001 διασφαλίζοντας έτσι την άρτια λειτουργία του εξοπλισμού σας.